Cellfix – Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

– Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

– Consument: De persoon, een particulier of zelfstandige, die de diensten verzoekt en dit schriftelijk bevestigd.

 

– Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

– Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

– Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

–Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

–Dag: kalenderdag;

 

– Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

– Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – De identiteit van de onderneming draagt de commerciële benaming CELLFIX met als ondernemingsnummer BE 0760.416.157

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Artikel 4 – Het aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

– de prijs inclusief belastingen;

 

– de eventuele kosten van aflevering;

 

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

 

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

 

– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 

– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 

– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langselektronische weg kan raadplegen;

 

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal bij de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

– de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

– de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeftverstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 

– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten en diensten

 

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de tijdsduur ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst tot het moment prior aan de start van uitvoering van de voorziene diensten Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument bezit niet het recht om af te zien van de aankoop van een tweedehands toestel, noch van de aankoop van accessoires of andere onderdelen.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending of ophaling/aflevering voor zijn rekening. Deze kosten worden bepaald door de verkoper en zijn, bij aflevering door de verkoper, afhankelijk van de afstand tussen het adres van de zetel van de onderneming en het adres van de consument. Bij aflevering door een koeriersdienst zijn deze afhankelijk van de tarifering toegepast door de koeriersdienst in kwestie en een eventuele, door de verkoper bepaalde, meerkost om de verpakkingskosten te dekken. Indien de consument een bedrag betaald heeft toegewezen aan de uitvoering van de diensten, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Indien de consument een bedrag betaald heeft zullen de transactiekosten niet terugbetaald worden aan de klant.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

– waarvan de uitvoering van de diensten met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen;

 

Artikel 9 – De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

– de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Dit aanbod is bindend behoudens manifeste vergissing of vergetelheid.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 

Op alle herstellingen en diensten uitgevoerd door de ondernemer geldt een garantie van 6 tot 12 maanden ingaande vanaf de factuurdatum. Effectieve garantietermijn per geval wordt duidelijk vermeld op de factuur. Deze garantie beperkt zich tot gebruikte onderdelen en werkuren die werden gebruikt voor het uitvoeren van de herstelling of dienst. Uitgesloten van garantie op herstellingen en diensten zijn: softwarematige ingrepen, vochtschade, waterdichtheid na uitvoering van hardwarereparaties, valschade en/of andere gebreken in de breedste zin van het woord of andere schade te wijten aan foutief of onzorgvuldig gebruik door de consument. Op de verkoop van tweedehands smartware-toestellen geldt een garantietermijn van 12 maanden ingaande op de factuurdatum. Deze garantie beperkt zich tot dekking van fabricage-fouten of storingen die niet te wijten zijn aan het gebruik van het toestel door de consument. Uitgesloten van garantie zijn: softwarematige ingrepen, vochtschade, waterdichtheid na uitvoering van hardwarereparaties, valschade en/of andere gebreken in de breedste zin van het woord of andere schade te wijten aan foutief of onzorgvuldig gebruik door de consument. Wanneer de consument het gerepareerde toestel terug aanbiedt en gebruik wenst te maken van de garantie, terwijl het toestel, te wijten aan foutief of onzorgvuldig gebruik door de consument of aanverwanten, zich bij aanbieding in betwistbare staat bevind, zal de garantie niet van toepassing zijn. Bijgevolg zal de garantie, bij constatatie van de hierboven toegelichte betwistbare staat van het toestel, met onmiddellijke ingang worden beëindigd, dit desondanks de tijdsduur van de oorspronkelijke garantie nog niet werd voltooid. De garantie zal enkel gelden op het toestel die de IMEI-code (International Mobile Equipment Identity) draagt, die werd vastgesteld door de verkoper bij de oorspronkelijke herstelling of tweedehands verkoop. Indien deze IMEI-code pas kan worden vastgesteld na diagnose en eventuele herstelling van het toestel onder garantie, en vervolgens blijkt dat deze IMEI-code niet overeenstemt met de IMEI-code opgegeven in het oorspronkelijke contract waaruit de garantie voortvloeit, zal een forfaitaire geldboete van €150 (euro) gerekend worden aan de consument in kwestie.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Bij weigering tot bevestiging en ondertekening van de nodige documenten, zowel online bij de aanvraag als bij de ophaling van het toestel, kan de dienst niet worden uitgevoerd en wordt het toestel geweigerd. Indien schermvergrendelingssystemen niet werden uitgeschakeld bij de ophaling van het te repareren toestel kan het toestel worden geweigerd. Indien bij ophaling wordt vastgesteld dat het toestel sterk afwijkende schadekenmerken vertoont van wat in de beschrijving door de consument bij de aanmelding van het toestel werd opgegeven, zij dit in persoon, telefonisch of online, kan het toestel door de ondernemer worden geweigerd. Indien schadekenmerken niet noodzakelijk afwijkend zijn maar eerder onvernoemd bleven bij de aanmelding, heeft de consument het recht te verzoeken om deze schade onveranderd te laten tijdens de reparatie. De verkoper zal bijgevolg voornoemde schadekenmerken niet herstellen, mits de consument dit verzoek schriftelijk bevestigd bij de ophaling. Tevens heeft de consument het recht te verzoeken om de bij de aanmelding onvernoemde schade toch te laten repareren samen met de oorspronkelijke verzochte reparatie. Indien onvernoemde schade pas kan worden vastgesteld tijdens diagnose of de herstelprocedure, bezit de consument niet het recht de ondernemer hiervoor verantwoordelijk te stellen. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. De consument dient steeds af te tekenen bij ontvangst van zijn gerepareerd toestel. Indien de consument dit weigert wordt het gerepareerd toestel bijgehouden door de ondernemer tot er een akkoord werd bereikt met de consument. Indien noodzakelijk kan er beroep worden gedaan op een onafhankelijke derde om na te gaan of de dienst correct werd uitgevoerd. Pas na het bereiken van een akkoord wordt het toestel overhandigd aan de consument. Bij levering van goederen via koeriersdiensten worden deze steeds verstuurd door middel van verzekerde zending.

 

Artikel 12 – Vervangtoestellen

 

In bepaalde gevallen kan aan de consument een vervangtoestel worden aangeboden gedurende de periode van herstelling. Voormelde vervangtoestellen dienen te worden ingeleverd van zodra het herstelde toestel terug aan de consument wordt afgeleverd of in het algemeen wanneer de dienst ten einde loopt. In geval van vochtschade, valschade en/of andere gebreken in de breedste zin van het woord aan het vervangtoestel, te wijten aan foutief of onzorgvuldig gebruik door de consument, behoudt de ondernemer zich het recht voor een vaste forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten bedrage van € 50. Bij verlies van het vervangtoestel zal er een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend ten bedrage van € 75. Het gerepareerde toestel kan door de ondernemer in onderpand worden gehouden tot voormelde forfaitaire schadevergoedingen op volledige wijze zijn betaald.

 

Artikel 13 – Duurtransacties

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 14 – Betaling

 

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de particuliere consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bezorging van het toestel na voltooiing van de dienst. Het toestel kan door de ondernemer in onderpand worden gehouden tot de volledige betaling van de dienst is voltooid. De consument heeft in het algemeen de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Bij niet of niet volledige betaling bij bezorging van het goed na voltooiing van de dienst of bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur wordt er van rechtswege, zonder vereiste van een ingebrekestelling, een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van € 25 aangerekend en wordt eveneens een nalatigheidsintrest ter hoogte van 10% op jaarbasis aangerekend. Voor wat betreft de nalatigheidsintrest wordt de maand van de vervaldag niet meegerekend.

 

Artikel 15 – Privacy

 

De ondernemer respecteert de privacy van de consument en draagt er zorg voor dat alle toevertrouwde gegevens discreet worden behandeld. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de bestellingen zo snel en efficiënt als mogelijk te laten verlopen. De ondernemer noch zijn afgevaardigden hebben enige interesse noch baten bij het inzien van persoonlijke data die geen relevantie heeft tot de reparatie of de functionaliteitstesten hieruit voortvloeiende. De ondernemer zal geen persoonlijke gegevens of data aan derden verkopen of ter beschikking stellen zonder voorafgaandelijke toestemming van de consument. De ondernemer noch zijn aangestelden kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens of data te wijten aan de reparatie of de schade die daaraan voorafging.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.